Muzeum Michała Kajki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum Michała Kajki w Ogródku - Magiczne miejsce
w sercu Mazur

Muzeum Michała Kajki w Ogródku – oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Magiczne miejsce w sercu Mazur.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 

Treści niedostępne

 • strona nie posiada linków dla programów udźwiękawiających umożliwiających pominięcie obszarów menu;
 • niektóre linki na stronie nie posiadają informacji o ich celu w nazwie;
 • niektóre graficzne linki nie posiadają uzupełnionego atrybutu Alt;
 • niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu;
 • część zdjęć i grafik nie zawiera tytułów i opisów alternatywnych;
 • część materiałów wideo nie zawiera napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu;
 • część materiałów wideo nie zawiera audiodeskrypcji;
 • na podstronach brak odpowiedniej struktury artykułów;
 • nie zastosowano etykiet lub nie są opisane;
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych;
 • brak mapy serwisu;
 • osoby słabowidzące nie mają możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami;
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • brak oświadczenia odczytywalnego maszynowo;
 • brak nagrania w polskim języku migowym;
 • brak oświadczenia w tekście łatwym do czytania i rozumienia;
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem;
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki;
 • na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Misztal.
 • E-mail: muzeumkajki@wp.pl
 • Telefon: 530 540 930

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Piszu
 • Adres: ul. Warszawska 1
  12-200 Pisz
 • E-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl
 • Telefon: 87 425 47 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

1. Opis sposobu dojazdu
Budynek znajduje się przy drodze powiatowej Skomack Wielki-Ogródek-Klusy.

 • pieszo – dojście piesze z przystanku autobusowego zlokalizowanego w miejscowości Klusy w odległości ok. 1 km od Muzeum;
 • autobusem – brak regularnych połączeń autobusowych z miejscowością Ogródek; możliwość dojazdu do miejscowości Klusy zlokalizowanej ok. 1 km od budynku Muzeum;
 • samochodem – miejsca parkingowe zlokalizowane na terenie Muzeum; wjazd na parking drogą gminną; na parkingu brak wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami; osoby z niepełnosprawnościami uprawnione są do podjechania pod główne wejście do Muzeum z pominięciem zakazów wjazdu i do pozostawienia samochodu na parkingu głównym;
 • taksówką – z Orzysza i Ełku; obie miejscowości zlokalizowane w odległości ok. 15 km od Muzeum.

2. Wejście do budynku i obszar kontroli
Główne wejście do budynku znajduje się od strony podwórza, nie jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Droga od furtki wejściowej do drzwi głównych Muzeum nieutwardzona i stroma. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane, nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku. Dodatkowe wejście do budynku znajduje się od strony drogi powiatowej – nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku, ponieważ dojście jest za pośrednictwem schodów; schody są wąskie i strome. Brak oznaczeń krawędzi stopni. Na drzwiach głównych prowadzących do Muzeum znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Brak dedykowanych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością, brak dostępu do tłumacza języka migowego, brak pętli indukcyjnej.
Drugi budynek Muzeum, w którym zlokalizowana jest Biblioteka Mazurska i sala konferencyjna nie posiada drzwi automatycznych, jest dostępny dla osób poruszajacych się na wózku (drzwi podwójne, duża przestrzeń manewrowa).
Osobom z niepełnosprawnościami, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym jest przydzielany asystent, który pomaga w pokonaniu barier oraz oprowadza po Muzeum z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 

3. Komunikacja wewnętrzna

 • Pomieszczenia Muzeum – przejścia pomiędzy pomieszczaniemi wystawy głównej Muzeum są wąskie i niskie. Dodatkowo wyposażone są w progi. Brak drzwi do poszczególnych pomieszczeń. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
 • Schody – budynek główny dysponuje jedną klatką schodową, która nie jest wyposażona w kontrole dostępu. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne profilowane poręcze. Drugi budynek Muzeum dysponuje klatką schodową z ograniczony dostępem, ze względu na kręte schody i wąski korytarz prowadzący na piętro.
 • Windy – brak wind.

4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Brak pętli indukcyjnych w budynku. W salach muzealnych znajdują się edukacyjne tablice multimedialne.

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Brak dostępu do tłumacza języka migowego on-line.

 

7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

 

8. Pomieszczenia sanitarne
Ogólnodostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze w drugim budynku Muzeum – Bibliotece Mazurskiej. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest w rogu od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w poręcze. Druga toaleta dla osób z niepełnosprawnościami w budynku głównym Muzeum, z węższymi drzwiami i koniecznością pokonania progów oddzielających pomieszczenia wystawy głównej.

 

9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
Sala konferencyjna w drugim budynku Muzeum. Brak pętli indukcyjnych w sali konferencyjnej.

 

10. Ewakuacja z budynku
Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Scroll to Top